Laatse nieuws van KEMP BV

laatste nieuws

25-04-2024

Alvibra A/S uw specialist in trillingstechnologie.

bekijk het filmpje hier...

18-04-2024

Nieuwe mobiele mengers voor BouwPartner Badhoevese

lees meer ...

nieuwsarchief

Hier vindt u alle voorgaande nieuwsberichten

lees meer...

Beursbericht

Noteer alvast in uw agenda, Solids Dortmund, 9 en 10 oktober 2024

SOLIDS DORTMUND KEMP

Bezoek MBA Instruments op standnummer L40, Hal 5

Algemene leveringsvoorwaarden KEMP

 1. De algemene leveringsvoorwaarden zijn geldig voor alle leveringen van diensten en producten door KEMP, voorzover schriftelijk overeengekomen.
 2. Alle informatie en data in de productbrochures en prijslijsten zijn bindend zodra er vanuit het contract nadrukkelijk aan wordt gerefereerd.
 3. Alle tekeningen en technische documentatie aangaande het geleverde product of de fabricage hiervan, welke door KEMP aan de andere partij geleverd worden blijven eigendom van KEMP. Tekeningen, technische documentatie of andere technische informatie ontvangen door een partij zal niet zonder voorafgaande instemming van KEMP, worden gebruikt voor andere doeleinden dan montage, in bedrijfstellen, productie of onderhoud van het product. Tevens mag deze informatie, zonder toestemming van KEMP, anderszins worden gebruikt of gekopieerd, verzonden of gecommuniceerd aan een derde partij.
 4. Alle leveringen vinden plaats af fabriek. Als, in zoín geval, KEMP, op verzoek van de opdrachtgever, het transport naar de bestemming organiseert, zal het risico overgaan naar de opdrachtgever bij afgifte aan de eerste transporteur. Deelleveringen zijn toegestaan tenzij anders overeengekomen.
 5. Als de partijen, in plaats van een specifieke leveringsdatum, een levertijd hebben afgesproken waarna een begin met levering dient te worden gemaakt, dan start die levertijd op de datum dat KEMP de inkooporder of het ondertekende contract ontvangt.
 6. Als KEMP anticipeert dat levering van het product of dienst niet tijdig kan geschieden, zal KEMP onverwijld de opdrachtgever informeren, onder vermelding van de reden en zo mogelijk de nieuwe levertijd.
 7. Als de vertraging wordt veroorzaakt door een of meer van de volgende redenen: stakingen en andere omstandigheden buiten de controle van de partijen zoals brand, oorlog (al dan niet officieel verklaard), uitgebreide mobilisatie, oproer, uitlevering, beslaglegging, embargo of vertragingen van leveringen door onderaannemers of toeleveranciers veroorzaakt door een of meer van de hierboven genoemde omstandigheden, zal de levertijd worden verlengd met een periode die in dit geval redelijk is in relatie tot alle omstandigheden.
 8. Als het product of de dienst niet binnen de afgesproken tijd wordt geleverd, dan heeft de opdrachtgever recht op schadevergoeding vanaf de afgesproken leverdatum, behoudens uitzonderingen als vermeld in artikel 7. De schadevergoeding bedraagt maximaal 0,5 % van de aanneemsom voor elke volledige week vertraging. De totale te vergoeden schade bedraagt in dat geval maximaal 5 % van de aanneemsom. Als slechts een deel van de levering is vertraagt dan zal de schadevergoeding naar evenredigheid worden bepaald, waarbij de waarde van de vertraagde deellevering als uitgangspunt wordt genomen. KEMP zal slechts gehouden zijn schadevergoeding uit te keren nadat de opdrachtgever hierom schriftelijk heeft verzocht. Uitkering van de schadevergoeding zal pas aan het einde van de opdracht plaatsvinden. De opdrachtgever verspeelt zijn recht op schadevergoeding als hij niet binnen 3 maanden na de afgesproken leverdatum zijn claim schriftelijk heeft kenbaar gemaakt.
 9. Recht op schadevergoeding van opdrachtgevers of opdrachtnemers voor productieverlies, winstderving, mislopen van opdrachten of andere gevolgschade, economische of welke indirecte schade dan ook als gevolg van wanprestatie door KEMP, niet zijnde vertragingsschade, wordt beperkt tot 15% van de aanneemsom.
 10. Tenzij anders overeengekomen geld een betalingstermijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum op de factuur. Ongeacht welke betalingswijze wordt toegepast geld dat de betaling pas is gedaan op het moment dat deze volledig en onherroepelijk op de rekening van KEMP is bijgeschreven.
 11. Indien de opdrachtgever de betaling niet op de overeengekomen datum heeft gedaan, dan is KEMP gerechtigd om vanaf deze datum rentekosten in rekening te brengen. De hoogte van de rentevergoeding zal het overeengekomen tarief bedragen, indien er geen nadere afspraken over zijn gemaakt dan zal de rentevergoeding 12 % per jaar bedragen. Ingeval van te late betaling is KEMP gerechtigd, na schriftelijke melding aan de opdrachtgever, de overeengekomen werkzaamheden en of leveringen opschorten tot het moment dat de betaling plaats heeft gevonden. Indien de opdrachtgever na drie maanden de betaling niet heeft gedaan dan is KEMP gerechtigd schriftelijk het contract te beŽindigen en een schadevergoeding te vorderen voor de geleden schade.
 12. Geleverde producten blijven eigendom van KEMP tot het moment dat deze volledig betaald zijn.
 13. Op al onze overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Van eventuele geschillen neemt in eerste aanleg kennis de rechtbank te Almelo,zulks onverminderd het recht van KEMP zich te wenden tot een andere op grond van de wet bevoegde rechter.
 14. Deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn met ingang van 1 januari 2005 van kracht geworden. Zij zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede.
K.v.K. Veluwe en Twente: 08126397